jan.
27

Az óra témája: Délnyugat-Ázsia tájai, energiahordozók, a vallás, Mezopotámia: turisztikai ismertető az országról. Öt csoportban folyik a munka. A csoportok nevüknek megfelelő feladatokat kapnak, melyet 15 perc alatt kell elvégezniük. A csoportok megválasztják a felelősöket (idő-, téma-, magatartás-, szóvivő), és dolgozni kezdenek.

Videoportál
jan.
18

A tanár az óra bevezető részében ötletbörzét tart az írásjelek helyesírási kérdéseiről, így ismételve a már tanultakat, és ráhangolva az osztályt a témára. Minden felidézett gondolat a táblára kerül, grafikai rendező használatával, applikációval segítve a felidézést, és példával szóban illusztrálják is a szabályokat. A tanárjelölt nyugodt, átgondolt óravezetése, szép magyar beszéde példaértékű.

Videoportál
jan.
31

A filmen az epochális oktatás ritmikus részének keretén belül középiskolások (10--12. osztályos diákok) drámapróbáját láthatjuk. (A ritmikus rész az alsó és a középső tagozaton ritmusjáték, mozgásos tevékenység, mely mozgás a középiskolában inkább gondolati.) A játék a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódik, a királydrámát vízkeresztkor adják elő. A film végén interjú látható a drámapedagógus tanárral.

Videoportál
már.
30

A film a tereskei általános iskola életét mutatja be az oktatási integráció kérdéséhez kapcsolódóan. Ebbe az iskolába két település gyermekei járnak, 90%-uk cigány származású és hátrányos helyzetű. Az órarészletek megmutatják, hogy a felkészült tanárok munkája és a kiemelt figyelem milyen eredményekkel jár.

Videoportál
jan.
18

Az óra témája: a kiejtés elve. Bemelegítésképpen már több játékos feladatot végeztek a tanulók. A tanárjelölt további játékkal tartja fenn a tanulók érdeklődését: egy diákot hív segítségül, akinek megsúgja a tennivalókat. Kettejük szavaiból kell kitalni a szabályt, majd frontálisan, labda használatával folyik tovább a játék. Derűs, aktív az osztály és a tanárjelölt is, aki biztatja, segíti a tanulókat.

Videoportál
18:05

Daltanítás hallás után analizáló-szintetizáló módszerrel

A hallgató feladata a mikrotanításon: hallás utáni daltanítás analizáló-szintetizáló módszerrel. A tanítandó dal spanyol, Te barna lányka… kezdettel. A tanárjelölt európai népek dalainak ismétlésével ráhangolja a tanulókat a dal megtanulására, majd a dalt szöveggel, kifejezően bemutatja, és részekre bontva megtanítja a tanulóknak. A hallgató szemléltetésképpen PowerPoint prezentációt is készített.

9:27

A labdarúgás technikai elemei – fordulások, irányváltások

A technikai képzés nélkülözhetetlen eleme, hogy a gyermekek labdavezetés közben is végre tudjanak hajtani irányváltoztatásokat. A filmen látható gyakorlatok ennek tanítására vezetnek rá. Az oktatás során a legfontosabb szempont: egy adott időn belül maximális érintésszám elérése gyakorlás közben.

11:48

Drámapróba a Waldorfban – epocha ritmikus rész

A filmen az epochális oktatás ritmikus részének keretén belül középiskolások (10--12. osztályos diákok) drámapróbáját láthatjuk. (A ritmikus rész az alsó és a középső tagozaton ritmusjáték, mozgásos tevékenység, mely mozgás a középiskolában inkább gondolati.) A játék a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódik, a királydrámát vízkeresztkor adják elő. A film végén interjú látható a drámapedagógus tanárral.

5:12

Epochális oktatás a Waldorfban – ritmikus rész

A film a Hámori Waldorf Iskolában készült. Az epochális oktatás első, ritmikus részét láthatjuk első osztályos gyerekekkel. A foglalkozás célja a figyelem összpontosítása, játékos ráhangolódás a tanulásra. A gyerekeknek formarajz-epochájuk van, a ritmikus rész itt az általános célokon túl a testséma-kialakulást segíti. A filmen az osztálytanítóval készült riport magyarázatot fűz a látott tevékenységekhez.

6:28

Tévhitek az iskolai zaklatásról – élő szakirodalom

Buda Mariann, a Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézetének habilitált adjunktusa, a 2010 szeptemberében megalakult Iskolai Erőszak Kutatócsoport egyik vezetője évek óta foglalkozik az iskolai erőszak kérdésével. A filmben az iskolai zaklatásról, a köztudatban leginkább elterjedt tévhitekről és azok cáfolatáról beszél.