0:00

Keszthelyi Asbóth Sándor Szakképző Iskola minőségfejlesztő gyakorlata

Az iskolában minőségfejlesztő csoport működik, melynek feladata az intézmény oktató-nevelő munkájának folyamatos javítása, a részfeladatok eredményeinek értékelése, ezek integrálása a távlati elképzelésekbe.
A filmet készítette: EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft..

0:00

Rá kell hangolódni a gyerekekre - Szimfónia program

Dél-Amerikában hosszú ideje sikeresen működik az El Sistema hangszeres zenei projekt, amelynek célja a nyomornegyedek gyerekeit a zenélésen keresztül sikerélményhez juttatni. Ezen az ötleten alapszik a Szimfónia projekt, amelyet Magyarországon a Máltai Szeretetszolgálat vezetett be két hátrányos helyzetű régióban. A projekt szakemberei abban hisznek, hogy a közös zenélésben elért sikerek a gyerekek tanulásaira, személyiségfejlődésére is kihat. Miben másabb a filmben bemutatott zenepedagógiai módszer a Kodály-módszertől? Erre is rávilágít a film.
A filmet Sallai Éva és Tóth Tibor készítette.

53:32

Nem lehet abbahagyni - Portréfilm Leiner Károly tanító és gyógypedagógusról

Leiner Károly (aki Zöldbéka tanár úr néven is ismert) SNI-s tanítványai közül, szemben az országos statisztikával, szinte mindenki elvégzi a középiskolát. A film azokat a módszereket mutatja be, amelyekkel ez a siker megvalósulhatott, és egyben egy pedagógus szakmai hitvallásával ismertet meg.
A filmet Sallai Éva és Tóth Tibor készítette.

36:37

De lehet, de lehet… - Iskolai szociálismunka van

Az Eszterházy Károly Főiskola szociálpedagógia szakos hallgatói Pétervásárán, különböző foglalkozások keretében, hátrányos helyzetű gyerekekkel dolgoznak együtt. A film egy lehetséges példája a főiskolai képzés valós körülmények közé helyezésének, összekapcsolásának.
A filmet Sallai Éva és Tóth Tibor készítette.

0:00

Amiről az iskola szól - Az életpálya-építés támogatása

A film negyven iskolára kiterjedő programot mutat be, amelynek célja a tanárok felkészítése volt, akik, különböző módszerek elsajátítása révén, hatékonyabban tudják támogatni a diákokat életpályájuk megtervezésében.
A filmet Sallai Éva és Tóth Tibor készítette.

47:36

Ünneptől-ünnepig

A videofelvétel a sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde Szivárvány csoportjában készült.
A csoport óvodapedagógusai a Waldorf-pedagógia elveit követve a gyermekek természetes vallásosságára alapozva élik mindennapjaikat.
Az „Ünneptől-ünnepig” elnevezésű délelőtt – az egyéb játéktevékenységek mellett- a Mennybemenetel-ünnep eseményeit tárja elénk. Ezen a jeles napon a gyermekek az újra nyiladozó természet varázsát élhetik át. Az emberi lélek – mint a virág a napsugár hatására - kitárulkozik, hogy részesüljön a tavaszi varázslat befogadásának élményében.

2:59

Fegyelmezés – A pedagógusok szakmai kompetenciái

A filmben egy 10 osztályos, 84%-ban roma tanulók által látogatott oktatási intézmény egyik fiatal biológiatanára osztja meg kezdő pedagógusként szerzett tapasztalatait. Beszél a tanítási-nevelési folyamattal kapcsolatos élményeiről csakúgy, mint a kollégákkal való kapcsolatáról. Nagy hangsúlyt fektet a fegyelmezési problémák okaira és a megoldási lehetőségekre.

58:18

A (j)égen járunk

A film a tereskei általános iskola életét mutatja be az oktatási integráció kérdéséhez kapcsolódóan. Ebbe az iskolába két település gyermekei járnak, 90%-uk cigány származású és hátrányos helyzetű. Az órarészletek megmutatják, hogy a felkészült tanárok munkája és a kiemelt figyelem milyen eredményekkel jár.

29:48

Optikai játékok

Az oktatófilm az optikai csalódásoknak arra a csoportjára épít, amely az utóképjelenségből fakad. Az optikai csalódások felismeréseként jöttek létre az optikai játékok, amelyek bemutatásával lehetőség nyílik az új gondolkodásmód megismerésére, a technikai ismeretek elmélyítésére, a játék és az alkotás örömének szintézisére.

18:44

Osztályfőnöki helyzetek

Az összeállításban szereplő kilenc, egyenként 2-3 perces konfliktushelyzet bemutatása alkalmas arra, hogy pedagógusjelöltekkel az iskolai konfliktusok kezeléséről beszélgessünk. Középiskolás diákok szélsőségesnek tekinthető viselkedését láthatjuk ezeken a felvételeken, melyek beavatkozást igényelnek, vagy épp a nem megfelelő pedagógusi viselkedés által válnak szélsőségessé. A fiktív történeteket diákszínészek életszerű megjelenítésében láthatjuk.

18:05

Daltanítás hallás után analizáló-szintetizáló módszerrel

A hallgató feladata a mikrotanításon: hallás utáni daltanítás analizáló-szintetizáló módszerrel. A tanítandó dal spanyol, Te barna lányka… kezdettel. A tanárjelölt európai népek dalainak ismétlésével ráhangolja a tanulókat a dal megtanulására, majd a dalt szöveggel, kifejezően bemutatja, és részekre bontva megtanítja a tanulóknak. A hallgató szemléltetésképpen PowerPoint prezentációt is készített.

9:27

A labdarúgás technikai elemei – fordulások, irányváltások

A technikai képzés nélkülözhetetlen eleme, hogy a gyermekek labdavezetés közben is végre tudjanak hajtani irányváltoztatásokat. A filmen látható gyakorlatok ennek tanítására vezetnek rá. Az oktatás során a legfontosabb szempont: egy adott időn belül maximális érintésszám elérése gyakorlás közben.

11:48

Drámapróba a Waldorfban – epocha ritmikus rész

A filmen az epochális oktatás ritmikus részének keretén belül középiskolások (10--12. osztályos diákok) drámapróbáját láthatjuk. (A ritmikus rész az alsó és a középső tagozaton ritmusjáték, mozgásos tevékenység, mely mozgás a középiskolában inkább gondolati.) A játék a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódik, a királydrámát vízkeresztkor adják elő. A film végén interjú látható a drámapedagógus tanárral.

5:12

Epochális oktatás a Waldorfban – ritmikus rész

A film a Hámori Waldorf Iskolában készült. Az epochális oktatás első, ritmikus részét láthatjuk első osztályos gyerekekkel. A foglalkozás célja a figyelem összpontosítása, játékos ráhangolódás a tanulásra. A gyerekeknek formarajz-epochájuk van, a ritmikus rész itt az általános célokon túl a testséma-kialakulást segíti. A filmen az osztálytanítóval készült riport magyarázatot fűz a látott tevékenységekhez.

6:28

Tévhitek az iskolai zaklatásról – élő szakirodalom

Buda Mariann, a Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézetének habilitált adjunktusa, a 2010 szeptemberében megalakult Iskolai Erőszak Kutatócsoport egyik vezetője évek óta foglalkozik az iskolai erőszak kérdésével. A filmben az iskolai zaklatásról, a köztudatban leginkább elterjedt tévhitekről és azok cáfolatáról beszél.